Dicionario galego-latino clásico e moderno (© X. López Díaz 2010)

Dicionario galego-latino clásico e moderno  (X. LÓPEZ DÍAZ 2010)